Mitt arbetssätt

I mitt arbetssätt har jag en psykodynamisk, relationell inriktning. Vi utforskar tillsammans din situation och hur den kan förbättras.
 
Jag strävar efter att vara lyhörd för hur just din situation ser ut och vilka behov du har och att anpassa arbetssättet efter detta. Teoretisk grund för mitt arbetssätt är psykodynamisk/relationell teori och anknytningsteori.
 
Mitt arbetssätt är integrativt, dvs grunden är psykodynamisk men jag använder mig också av interventioner – metoder, från andra inriktningar vid behov utifrån hur du beskriver din situation av symptom och behov.
 
Samtalen kan vara individuella eller med par, dag-eller kvällstid, och vara under kortare eller längre tid. Jag kan även erbjuda samtal digitalt. Hur går det då till? Här kan du se steg för steg hur samtalsbehandling och psykoterapi kan påbörjas.
Mitt arbetssätt är relationell psykoterapi, med psykodynamisk grund.

Relationell psykoterapi

Relationell psykoterapi har sin grund i psykodynamisk psykoterapi. I den psykodynamiska psykoterapin finns en grundläggande tanke att psykiska symtom som ångest och depression uppkommer då människor inte finner fungerande sätt att hantera sina känslor eller relationer till andra. Det innebär att terapin inte enbart fokuseras på symtomet utan att relationen mellan klient och terapeut som uppstår används för att utforska hur klientens relationer utvecklas. Relationell psykoterapi utgår från att klientens svårigheter går att hitta lösningar på inom en trygg terapeutisk relation.

Terapin syftar till att öka förmågan att reflektera kring sig själv och andra, att förstå sig själv och andra bättre för att därigenom öka förutsättningarna för att komma tillrätta med sina svårigheter. Genom att hitta bättre sätt att förstå och kommunicera med andra och att samspela känslomässigt på ett mer medvetet och därigenom konstruktivt sätt bättre kunna komma tillrätta med framtida problem. Det innebär ett särskilt fokus på det ömsesidiga samspelet mellan klient och terapeut här och nu.

Interpersonell psykoterapi (IPT)

IPT är en strukturerad form av psykoterapi, oftast med sessioner en gång i veckan ca 10-16 ggr. Fokus ligger på att komma tillrätta med symptom genom att lösa problem med relationer via fokus på ett särskilt problemområde såsom:

  • förändringar i livet som innebär en rollförändring som är svårt att ställa om sig till
  • en konfliktfylld relation
  • komplicerat sorgearbete som gör det svårt att komma vidare i livet 
  • ensamhet och isolering – långvarig svårighet att skapa eller bevara meningsfulla relationer

Detta görs i tre faser: inledningsfas, arbetsfas och avslutningsfas.
Ibland följs terapin upp med flera sessioner.

Parsamtal

Ibland uppstår svårigheter i en relation som är svårt att komma förbi. Det kan vara händelser i livet som försvårar kommunikationen mellan parterna, eller att paret växer ifrån varandra när livet går vidare.

Det kan då vara till hjälp att samtala med en tredje part för att hitta vägen fram, vare sig det leder till att paret fortsätter tillsammans eller till att paret går skilda vägar. I samtalen försöker vi reda ut vad svårigheterna består i och vad som kan stärka relationen och förbättra kommunikationen.

Det kan handla om olikheter som är stora så paret inte förstår varandra, kanske ser sättet att relatera till andra så olika ut. Med ökad förståelse för varandra ökar möjligheten till att stärka relationen.

Att förändra relationen är inte lätt men med vilja och engagemang möjlig. Det kräver en beredskap att försöka. Vi arbetar med hemuppgifter mellan sessionerna för att förstärka arbetet i samtalen.

Verksamheten är registrerad hos Socialstyrelsen och samma sekretesskydd gäller hos mig som om du söker offentlig vård.

Journal förs i verksamhetens journalsystem enligt Hälso- och sjukvårdslagen och personuppgifter hanteras enligt GDPR.

Företaget innehar F-skatt samt patientförsäkring. Mottagningen bedrivs helt i privat regi och det innebär att du själv bekostar dina besök.

Fråga gärna din arbetsgivare om ersättning för terapi. Många arbetsgivare hjälper till med kostnader för hälsovård/friskvård. Annars kan din sjukvårdsförsäkring täcka kostnaden för kristerapi och
tidsbegränsad psykoterapi. Kontakta i så fall ditt försäkringsbolag.

Uteblivande eller återbud senare än klockan 15.00 dagen före avtalad tid debiteras. Undantag kan göras vid sjukdom som uppträder samma dag som besök.

Vill du boka samtalstid?

Kontakta mig